ବୁଣା ହୋଇନଥିବା ଚା ବ୍ୟାଗ୍ |

 • ବୁଣା ହୋଇନଥିବା ଚା ବ୍ୟାଗ |

  ବୁଣା ହୋଇନଥିବା ଚା ବ୍ୟାଗ |

  ବୁଣା ହୋଇନଥିବା | (ସାମଗ୍ରୀ)

  ଜାଲ କପଡା (କପଡା ପ୍ରକାର)

  ଧଳା (ରଙ୍ଗ)

  ଉତ୍ତାପ ସିଲ୍ (ସିଲ୍ ପଦ୍ଧତି)

  କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ |

  ଆର୍ଦ୍ରତା-ପ୍ରୁଫ୍, ନିଶ୍ୱାସପ୍ରାପ୍ତ, ନମନୀୟ, ହାଲୁକା ଏବଂ ପତଳା, ଅଗ୍ନି-ପ୍ରତିରୋଧକ, ଅଣ-ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧହୀନ, କମ୍ ମୂଲ୍ୟ, ପୁନ y ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି |

 • PLA ଅଣ ବୁଣା ଚା ବ୍ୟାଗ୍ (35g / 18g)

  PLA ଅଣ ବୁଣା ଚା ବ୍ୟାଗ୍ (35g / 18g)

  ପ୍ଲା ଅଣ-ବୁଣା | (ସାମଗ୍ରୀ)

  ଜାଲ କପଡା (କପଡା ପ୍ରକାର)

  ସ୍ୱଚ୍ଛ (ରଙ୍ଗ)

  ଉତ୍ତାପ ସିଲ୍ (ସିଲ୍ ପଦ୍ଧତି)

  କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ |

  ଆର୍ଦ୍ରତା-ପ୍ରୁଫ୍, ନିଶ୍ୱାସପ୍ରାପ୍ତ, ନମନୀୟ, ହାଲୁକା ଏବଂ ପତଳା, ଅଗ୍ନି-ପ୍ରତିରୋଧକ, ଅଣ-ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧହୀନ, କମ୍ ମୂଲ୍ୟ, ପୁନ y ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି |

 • PLA ଅଣ ବୁଣା ଚା ବ୍ୟାଗ୍ (35g / 18g)

  PLA ଅଣ ବୁଣା ଚା ବ୍ୟାଗ୍ (35g / 18g)

  ପ୍ଲା ଅଣ-ବୁଣା |

  ଜାଲ କପଡା |

  ସ୍ୱଚ୍ଛ

  ଉତ୍ତାପ ସିଲ୍ |

  କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ |

  ଆର୍ଦ୍ରତା-ପ୍ରୁଫ୍, ନିଶ୍ୱାସପ୍ରାପ୍ତ, ନମନୀୟ, ହାଲୁକା ଏବଂ ପତଳା, ଅଗ୍ନି-ପ୍ରତିରୋଧକ, ଅଣ-ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧହୀନ, କମ୍ ମୂଲ୍ୟ, ପୁନ y ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି |

 • ବୁଣା ହୋଇନଥିବା ଚା ବ୍ୟାଗ |

  ବୁଣା ହୋଇନଥିବା ଚା ବ୍ୟାଗ |

  ବୁଣା ହୋଇନଥିବା |

  ଜାଲ କପଡା |

  ଧଳା |

  ଉତ୍ତାପ ସିଲ୍ |

  କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ |

  ଆର୍ଦ୍ରତା-ପ୍ରୁଫ୍, ନିଶ୍ୱାସପ୍ରାପ୍ତ, ନମନୀୟ, ହାଲୁକା ଏବଂ ପତଳା, ଅଗ୍ନି-ପ୍ରତିରୋଧକ, ଅଣ-ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧହୀନ, କମ୍ ମୂଲ୍ୟ, ପୁନ y ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି |